Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון שכר ברוטו


פירוט חישוב:

ביטוח לאומי:

מס בריאות:

מס הכנסה:

סה"כ ניכויים:

שכר נטו:

מחשבון שכר ברוטו

ברוכים הבאים למאמר המעניין על מחשבון שכר ברוטו. במאמר זה נתרכז בכל מה שקשור לשימוש במחשבון כדי לחשב את השכר הברוטו שלנו. נעזור ברשימות, טבלאות, דוגמאות ומקרים ונסקור מקרים רלוונטיים כדי להבין איך להשתמש במחשבון בצורה נכונה. בסוף המאמר תמצאו את המסקנות שלנו. בואו נתחיל!

חישוב שכר ברוטו
חישוב שכר ברוטו

מהו שכר ברוטו?

כדי להבין את המונח "שכר ברוטו", נחליט להתחיל מההגדרה הבסיסית. שכר ברוטו הוא סכום הכסף שמוענק לעובד לפני החסרונות המס, ניכויי הביטוח לאומי וניכויי האגרות הסוציאליות. זהו הסכום הכולל שהעובד מקבל לפני כל הוראות המיסים והניכויים השונים שמתבצעים עליו.

שימוש במחשבון שכר ברוטו

עם מחשבון השכר הברוטו, אנחנו יכולים לחשב בצורה מדויקת את השכר הכולל שלנו לפני הניכויים השונים. באמצעות הכניסה של מספרים מדויקים במחשבון, הוא יבצע את החישובים הנדרשים ויציג את התוצאה המדויקת. זה עוזר לנו להבין את החלק הכולל של השכר ולהתאים את התקציב שלנו בהתאם.

כיצד להשתמש במחשבון?

השימוש במחשבון הוא פשוט וקל. כל עוד יש לנו את המידע הנדרש, ניתן להכניס אותו למחשבון וללחוץ על כפתור החישוב. נדגים את זה בדוגמה הבאה:

דוגמה:

יש לנו שכר שנתי של 100,000 ש"ח והוא כולל את המס הברוטו. על פי החישובים, ידוע שהמס הברוטו בישראל הוא 25%. נכניס את המידע הבא למחשבון:

שכר שנתי אחוז המס הברוטו
100,000 ש"ח 25%

עכשיו נלחץ על כפתור החישוב והמחשבון יבצע את החישובים ויציג את התוצאה הבאה:

השכר הברוטו הכולל הוא: 100,000 + (100,000 * 0.25) = 125,000 ש"ח

כך שהשכר הברוטו הכולל שלנו הוא 125,000 ש"ח.

מקרים רלוונטיים

בהמשך נסקור מספר מקרים רלוונטיים בהם יש להשתמש במחשבון שכר ברוטו כדי לחשב את השכר הכולל.

מקרה 1: שכר קבוע

נניח שיש לנו עובד שמקבל שכר קבוע חודשי של 10,000 ש"ח והוא כולל את המס הברוטו. נחשב את השכר הברוטו הכולל במחשבון:

שכר חודשי אחוז המס הברוטו
10,000 ש"ח 25%

תוצאת החישוב: 10,000 + (10,000 * 0.25) = 12,500 ש"ח

לכן, השכר הברוטו הכולל הוא 12,500 ש"ח.

מקרה 2: שכר עם ניכויי ביטוח לאומי ואגרות סוציאליות

נניח שיש לנו עובד שמקבל שכר חודשי של 8,000 ש"ח וצריך לחשב את השכר הברוטו הכולל עם ניכויי ביטוח לאומי ואגרות סוציאליות. לכן, אנחנו נחשב את השכר הברוטו הכולל במחשבון:

שכר חודשי אחוז המס הברוטו אחוז ניכויי ביטוח לאומי אחוז ניכויי אגרות סוציאליות
8,000 ש"ח 25% 3.5% 2.5%

תוצאת החישוב: 8,000 + (8,000 * 0.25) + (8,000 * 0.035) + (8,000 * 0.025) = 10,940 ש"ח

לכן, השכר הברוטו הכולל הוא 10,940 ש"ח.

חישוב שכר ברוטו

חישוב השכר הברוטו הוא תהליך חשוב להבנת העלות הכוללת של העסקת עובד. השכר הברוטו כולל את כל רכיבי השכר לפני ניכוי מס הכנסה והפרשות סוציאליות. במדריך זה נסביר איך לחשב שכר ברוטו בצורה נכונה ומדויקת.

שלב 1: קביעת שכר היסוד

שכר היסוד הוא הבסיס לחישוב השכר. יש לקבוע מה יהיה שכר היסוד של העובד בהתאם לתפקיד, ניסיון וכישורים. בדרך כלל שכר היסוד נקבע במשא ומתן בין המעסיק למועמד לתפקיד.

שלב 2: הוספת רכיבי שכר נוספים

בנוסף לשכר היסוד, ישנם רכיבי שכר נוספים שכיחים כגון:

 • הפרשות לפנסיה ופיצויים
 • קרן השתלמות
 • ביטוח לאומי
 • דמי הבראה
 • אחזקת רכב
 • טלפון
 • מענקים ובונוסים

יש לכלול בשכר הברוטו גם רכיבים אלו בהתאם לתנאי הה�סקה של העובד.

שלב 3: חישוב עלות מעסיק

לאחר קביעת שכר היסוד ורכיבי השכר הנוספים, יש לחשב את עלות המעסיק. עלות המעסיק כוללת את כלל הוצאות השכר בתוספת הפרשות המעסיק לביטוח לאומי ופנסיה.

שיעורי ההפרשות הם:

 • ביטוח לאומי - 3.45%
 • פיצויים - 6%
 • קרן פנסיה - 6.5%

לדוגמה, אם שכר העובד הוא 10,000 ש"ח, עלות המעסיק תהיה:

 • שכר עובד: 10,000 ש"ח
 • ביטוח לאומי (3.45%): 345 ש"ח
 • פיצויים (6%): 600 ש"ח
 • קרן פנסיה (6.5%): 650 ש"ח
 • סה"כ עלות מעסיק: 11,595 ש"ח

שלב 4: חישוב מס הכנסה

כעת לאחר שחישבנו את השכר הברוטו ועלות המעסיק, נותר לנכות מס הכנסה. שיעור מס ההכנסה מחושב על בסיס הכנסה חודשית כדלהלן:

הכנסה חודשית שיעור מס
עד 8,910 ש"ח 10%
מ-8,911 ש"ח עד 16,560 ש"ח 14%
מ-16,561 ש"ח עד 45,070 ש"ח 20%
מ-45,071 ש"ח עד 55,270 ש"ח 31%
מעל 55,270 ש"ח 47%

לדוגמה, עבור עובד עם שכר חודשי של 10,000 ש"ח, שיעור מס ההכנסה יהיה 14%, כלומר 1,400 ש"ח.

שלב 5: חישוב שכר נטו

לאחר שחישבנו את שיעור מס ההכנסה, ניתן כעת לחשב את השכר נטו שישולם בפועל לעובד. השכר הנטו מתקבל על ידי ניכוי מס ההכנסה מהשכר הברוטו:

 • שכר ברוטו: 10,000 ש"ח
 • מס הכנסה (14%): 1,400 ש"ח
 • שכר נטו: 8,600 ש"ח

זהו! כעת יש לנו את הנתונים הבאים:

 • שכר ברוטו: 10,000 ש"ח
 • עלות מעסיק: 11,595 ש"ח
 • שכר נטו: 8,600 ש"ח

נתונים אלו מספקים לנו תמונה מלאה של עלויות השכר של העובד.

סיכום

חישוב שכר ברוטו מדויק הוא קריטי להבנה נכונה של עלויות העסקת עובדים. במאמר זה הסברנו את השלבים הנדרשים לביצוע החישוב:

 1. קביעת שכר יסוד
 2. הוספת רכיבי שכר נוספים
 3. חישוב עלות מעסיק
 4. חישוב מס הכנסה
 5. חישוב שכר נטו

בצעו את החישוב בצורה מסודרת בהתאם לשלבים הללו כדי להגיע לתוצאה מדויקת. שימוש נכון במחשבון שכר ברוטו מקוון יכול גם כן לסייע בתהליך. בהצלחה!

שימורת חשבון השכר בפורמט ברוטו
שימורת חשבון השכר בפורמט ברוטו

מסקנות

במאמר זה למדנו איך להשתמש במחשבון שכר ברוטו כדי לחשב בצורה מדויקת את השכר הברוטו הכולל שלנו. ראינו דוגמאות ומקרים רלוונטיים שמסייעים לנו להבין כיצד לעשות זאת. כעת, אנחנו מבינים שהמחשבון הוא כלי חשוב ועוזר לנו לתכנן את התקציב שלנו ולהבין את המסגרת הכללית של השכר הברוטו שלנו. יש לשים לב שהמחשבון מתעסק רק בשכר הברוטו ואינו כולל נכות, פרסומים והטבות נוספות שעשויות להשפיע על השכר הסופי שלנו.

שאלות בנושא זה

מחשבון שכר ברוטו הוא כלי עזר שמשמש לחישוב השכר המוצע של עובד בפרק זמן מסוים לפני חישוב הניכויים המסורתיים.
הפרמטרים המשמעותיים במחשבון שכר ברוטו כוללים את תעריף השכר, מספר השעות העבודה, המשמעות המוצאת וכל שאר הניכויים החוקיים.
כדי להשתמש במחשבון שכר ברוטו, עליך למלא את הפרטים המתאימים כמו תעריף השכר, מספר השעות העבודה והניכויים החוקיים וללחוץ על כפתור החישוב, כך שהמחשבון יחשב ויציג את התוצאה המדויקת.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

מחשבון הריון

תאריך המחזור האחרון: חשב מחשבון הריון מבוא הריון הוא תהליך טבעי ומרגש בחייה של אישה. מחשבון הריון הוא כלי שימושי שיכול לעזור לנשים לחשב את

מחשבון

789÷456×123–0.=+C מחשבון במאמר זה נדבור על מחשבון ועל השימוש שלו במגוון תחומים. נסקור את פעולות החשבון הבסיסיות, נבין איך להשתמש במחשבון לצורך פתרון בעיות מתמטיות,